غذائیت شیر شبیه تخم مرغ است . شیرِ حیوانی زمان بارداری آن مشابه انسان است و برای تغذیه مناسب تر است. بهترین شیر ، شیر گاو جوان فربه و سالم است که در مرتع خوب چریده باشد و دارای قوام معتدل، سفید صافی، خالی از طعم و رایحه غریب باشد.

شیر به شرطی مفید است که :

  • به اعتدال، بعضی اوقات و با مصلح خورده شود.
  • بهترین وقت شیر خوردن فصل بهار است.
  • بهتر است شیر را جوشاند ه و گرم بنوشند.
  • مصلح شیر برای سرد مزاجان عسل و برای گرم مزاجان شکر (سرخ) است.
  • شیر نباید همراه میوه، سبزی، گوشت، تخم مرغ، ماهی و چیزهای ترش وشور خورده شود.
  • شیر یک رطوبت بخش بسیار قوی و در نتیجه بسیار چاق کننده است.
نخود
روغن ها