آشامیدن آب برای انجام اعمال حیاتی مانند: نفوذ غذا به تمام بدن، رطوبت بخشی و نرمی بدن، تسکین تشنگی، خنک کردن بدن و ... ضروری است .

• بهترین آب ها آبی است که طعم خاصی بر آن غالب نباشد و آنچه را در آن بپزند زود پخته شود.

• بهترین ظروف برای آشامیدن آب کاسه چینی سفید پاکیزه است که قعر آن تنگ و دهان آن گشاده باشد تا آب کم در آن بسیار به نظر برسد.

• آب را نباید یکباره و به سرعت نوشید بلکه باید دست کم در سه نفس نوشید.

• نوشیدن آب در هنگام غذا خوردن و  بعد از غذا موجب نقصان هضم می شود و سردی آب باعث خاموشی حرارت معده است.

• ناشتا نوشیدن آب بسیار بد است زیرا سبب ضعف حرارت غریزی می شود.

آب خوردن در هنگام ورزش و پس از آن، حمام، جماع ،قبل از خواب و در طول شب باعث ضعف حرارت غریزی و بیماریهایی مانند : فلج، رعشه، سستی بدن و ... می شود .

• نوشیدن آب (به ویژه آب سرد ) بعد از خوردن شیرینی ها، ترشی ها، میوه ها از جمله میوه های آبدار زیان آور است..

• نباید درحالت ایستاده، خوابیده بر روی شکم و یا گردن منحرف و کج آب نوشید زیرا سبب ضعف و سستی اعصاب، معده، کبد و زشتی رنگ و رو می شود.

• از آشامیدن آب یخ همواره دوری نمایید زیرا برای اعصاب و مفاصل بسیار زیان بخش است و به گفته حکیمان حتی اگر در جوانی آثار آن آشکار نشود در پیری اثرات سوء آن ظاهر خواهد شد.