هرکس نماز نخواند وآن را سبک بشمارد به ۱۵ بلا مبتلا میشود.

خداوند برکت را از عمر وروزی او می برد.

رخسار مردمان نیک از اوگرفته می شود.

 دعای او بالا نمی رود.

هر کار نیکی انجام دهد مزدی به او نمی دهد.

دعای صالحین به او بهره نمی دهد.

وقت مردن، ذلیل می میرد.

تشنه از دنیا می رود.

گرسنه از دنیا می رود.

خداوند ملکی برای زجر بر او در قبرش مامور می کند.

مبتلا به فشار قبر می شود.

قبرش تاریک می گردد.

در قیامت ملکی او را به رو روی زمین می کشد.

در قیامت به سختی از او حساب می کشند.

نظر رحمت به او نمی شود.

به عذاب دردناک مبتلا می شود.