سبک شمردن نماز

دعا نکردن برای پدر ومادر
خوابیدن بین نماز مغرب و عشاء لعنت کردن اولاد
اظهار فقر و تنگدستی نمودن جلوتر از بزرگان و پیران راه رفتن
صبح زود به بازار رفتن و دیر از بازار خارج شدن و تا هنگام شب ماندن پدر مادر را با اسم صدا زدن
عجله کردن در خروج از مسجد مشخص نکردن درآمد وخرج و عدم اعتدال در زندگی
رد کردن فقیر درهنگام شب تنبلی و سستی در کارها
قرار ندادن سرپوش روی ظرف آب غذا خوردن درهنگام جنابت
گذاشتن خاک روبه در خانه خوابیده غذا خوردن
زیاد حرف زدن غذا خوردن در حالت سیری
گوش دادن زیاد به موسیقی و آواز عدم شستو شوی دست ها در وقت غذاخوردن
نشستن بر درگاه و آستانه خانه شستن دستها با خاک
جارو کردن خانه هنگام شب خشک کردن دستها با آستین یا دامن لباس
برطرف نکردن تارهای عنکبوت از خانه شستن اعضاء بدن در توالت
جارو کردن خانه با پارچه و یا لباس وضو گرفتن در توالت
ناخن را با دندان چیدن ادرار درحمام
دوختن لباس در حالتی در بدن است ایستاده شانه کردن
چراغ را بانفس (فوت) خاموش کردن نشسته باقی گذاشتن ظروف
نوشتن با قلم شکسته و گره حالت برهنه برخواستن از بستر و ادرار کردن
در حالت ایستاده شلوار پوشیدن عمامه پیچیدن در حالت نشسته
شانه کردن با شانه شکسته خریدن نان از فقرا
سوزاندن پوست پیاز و سیر اهانت به خرده های نان