تعریف تغذیه: مجموعه ی بهره مندی های انسان دربعدجسم وروان ازراه های گوناگون راتغذیه می گویند.

هشت نوع غذا وجود دارد:
١- غذای خوراکی (نوشیدنی ها و بلعیدنی ها)
۲- غذای شنیداری
۳- غذای پنداری
۴- غذای دیداری
۵- غذای جذبی (لمس)
۶- غذای بویایی
۷- غذای جنسی
۸- غذای انس

١- غذاهای خوراکی، نوشیدنی و بلعیدنی:
غذاهای اعلا:
آب
عسل ناشتا
نان
خرما،
۳ الی ۷ عدد
انجیر،
۷ عدد شب ها
زیتون،
۷ عدد صبح ها
انار
سیب سرخ،
۱ عددناشتا
انگوریاکشمش،
۱۹ تا۴۰ عدد
شیر، همراه باعسل یاخرما
بادام،
۲۱ عدد
غذاهای زمینی: سیر، پیاز، عدس، سبزی

معده مرکز بیماری ها است، گرسنگی راس درمان است.

۲- غذاهای شنیداری: کلمات دارای انرژی هستند و تاثیرگذار هستند.کلماتی که منجربه امید می شوند دارای طبع گرم هستند، کلماتی که منجربه ناامیدی می شوند دارای طبع سرد هستند، دعاها بهترین کلمات و حروف هستند، قرآن بالاتر از ادعیه است. بالاترین سوره، سوره ی فاتحه است. بعد آیه الکرسی و بعد از آن سوره یس و پس از آن به اسماءالحسنی می رسیم.
موسیقی نیز غذای شنیداری است. موسیقی های شرقی عموما گرمند. موسیقی های غربی معمولا گرم اول و سرد آخر هستند. مجموعه ی صداهای طبیعی گرمند، مجموعه ی صداهای صنعتی سردند (سودازا هستند). بهترین زمان غذای شنیداری صبح و شب است.

۳- غذای پنداری: همیشه مثبت اندیش باشید و خیال های مثبت در ذهن خود بپرورانید.
باورهای مثبت، مزاج را به سمت گرمی تغییر می دهند. ولی بدبینی، غیبت و سخن چینی مزاج را سرد می کند.

۴- غذای دیداری: رنگ در دیدنی ها خیلی اهمیت دارد. به طور کلی رنگ های تیره و مناظر هنگام غروب آفتاب سردهستند.رنگ مشکی سرداست و انرژی منفی می دهد. رنگ های روشن و مناظر طبیعی دارای طبع گرم هستند، مثلا رنگ زرد، رنگ گرم و شادی بخشی است.

۵- غذای جذبی: درحالی که مزاج کل اندام یک شخص گرم است ممکن است مزاج یک عضو آن شخص سرد باشد. دراین موارد آزمالش روغن به صورت موضعی بهره می بریم. یک بخش مهم در غذاهای جذبی، لباس ها هستند، پشم، پر، ابریشم دارای طبع گرم هستند. پنبه و اسفنج خوش خواب طبعی سرد دارند.

۶- غذای بویایی: بو،غذای مغزاست. برای داشتن نشاط و هوش باید مغز را گرم کرد. خواب زیاد و فراموشی ناشی ازشدت رطوبت مغز است. علاج آن غذای گرم و استشمام عطرهای گرم (گلاب یا عطرگل محمدی) در زمان خواب می باشد. بوهای اسیدی (سرکه،ترشی ها) و متعفن سردند.

۷- غذای جنسی: محبت ورزیدن و مورد محبت واقع شدن نیاز همه ی انسان ها است.
هم آغوشی باعث گرمی روان میشود.

۸- غذای انس: انس (دوست و رفیق).
غذای انس، برترین غذاها هم در دنیا و هم در آخرت است. عمر را زیاد می کند. همه ی انسان ها نیاز به دوستان مهربان دارند تامدتی را در کنار هم محفل انسی با هم داشته باشند.