منابع طب اسلامی

١- قرآن مجید و کتب آسمانی و احادیث نقل شده از پیامبران الهی و ائمه سلام الله علیها
۲- سیره انبیاء و
ائمه سلام الله علیها
۳- الهام و استنباط از قانونمندی های حاکم بر نظام طبیعت
۴- الهام و اشراق
۵- تجربیات کلی در طول تاریخ و پزشکان و محققان


پایه های طب اسلامی

١- تطهیر جسمی
۲- تطهیر معدی
۳- تطهیر خونی
۴- تطهیر جنسی
۵- تطهیر روانی