منابع طب اسلامی

١- قرآن مجید و کتب آسمانی و احادیث نقل شده از پیامبران الهی و ائمه سلام الله علیها
۲- سیره انبیاء و
ائمه سلام الله علیها
۳- الهام و استنباط از قانونمندی های حاکم بر نظام طبیعت