مواردی که باید در هنگام غذا خوردن رعایت شوند عبارتند از :

الف : تدبر در خوراکی های مورد نیاز انسان که چگونه در نظام آفرینش پدید آمده اند.

ب : آغاز خوردن با نام و یاد خدا.

ج : آغاز غذا با نمک

د: آغاز کردن از سبک ترین غذا.

ه : نخوردن غذای داغ و خوردن غذای نیمه گرم، پیش از آنکه سرد شود.

و : خوردن با دست راست.

ز : کوچک گرفتن لقمه .

ح : خوب جویدن غذا.

ط : طولانی کردن نشستن بر سر سفره.

ی : گرامی داشتن نان و نگذاشتن آن زیر ظرف غذا.

ک : استفاده کردن از آنچه از سفره می ریزد.

ل : دست کشیدن از خوردن غذا پیش از سیر شدن کامل ودرحالی که قدری از اشتها باقی است.

آداب غذا خوردن - بخش سوم