معرفی مقاله به مناسبت شهادت امام محمد تقی جواد الائمه علیه السلام

مقاله : نقش امام جواد علیه السلام در آماده سازی جامعه شیعی برای دوران غیبت

نویسندگان: عل اصغر ثنایی، مهدی نور محمدی

یکی از مهم ترین فعالیت هـای امامـان شییعه، بـه ویژه امامان متاخر، آماده سازی جامعه شیعی برای ورود به دوره غیبت امام مهدی بـود. شـاید چنین به نظر رسد که ایـن فعالیـت بـرای امامـانی کـه بـا سـن کـم و دوره کوتـاه امامت مواجه بودند، دشوار بوده است. تحقیق پیش رو درصدد پاسخ بـه ایـن پرسش اصلی است که نقش امام جواد در آماده سـازی جامعـه شـیعی بـرای عصر غیبت حضرت قائم، به چه میزان و چگونه بوده است.