معرفی کتاب به مناسبت شهادت امام جعفر صادق علیه السلام
کتاب توحید مفضل، از جمله یادگارهای معنوی حضرت امام صادق (ع) است که در آن از شگفتی های آفرینش سخن گفته شده است. از آن جا که مخاطب امام در این گفتار توحیدی، مفضل - یکی از شاگردان امام بوده این اثر معنوی به توحید مفضل شهرت یافته است. این سخن منسوب به امام ششم (ع) بارها به زبان فارسی ترجمه شده است. اینک ترجمه توحید مفضل به قلم  آقای محمد مهدی رضایی و با پاورقی های خواندنی این مترجم موفق، به شیفتگان معارف دینی تقدیم می گردد.

طب الصادقکتاب: طب الصادق
نویسنده: جابر رضوانی
یکی از نعمت هایی که خداوند متعال به بندگانش عنایت فرموده گیاهانی است که در دشت و بیابان می روید و با دید ابتدائی این طور به نظر می رسد که ان ها چیزی زاید و چه بسا به دور از حکمت الهی است که (نعوذبالله) آن ها را بدون هیچ خاصی آفریده است و وقتی در همین زمان ما با علم پزشکی به ان ها می نگریم متوجه می شویم که نه تنها بدون هدف نبوده بلکه دارای خاصیت های فراوانی است که در علم طب به کار می رود.