نماز و نیایش
قرآن خواندن
محبت کردن
سپاسگزاری در قبال محبت دیگران
خویشاوند نوازی (صله ارحام)
پیاده روى سبک در فضای پاک از هوای آلوده مادی و معنوی
گشاده دستی (سعه صدر)
استغفار
فرو خوردن خشم (کظم غیظ )
دوری از افکار منفی، اماکن منفی، افراد منفی ... (دیو چو بیرون رود فرشته درآید)