معرفی کتاب به مناسبت عید قربان

کتاب: آنِ آن حج

نویسنده: علی برادران راد

حج، داستان عظیم خلقت است، نقطه آغازش هستی، مکان شکل‌گیری حیات، نازی بالقوه که بالفعل می‌نشیند. سفری به بی‌نهایت، از ما به او، از های به هو، از الهام تا کلمات، از کشش تا جنبش، دانستنی که شکل می‌گیرد و رنگ می‌بازد.
داستان عشق رندانه‌ای که آدمی را از نیاز به ناز می‌رساند، از طلب به مطلوب، از محب به حبیب، از کشش دو سویه‌ای که هیچ شکل می‌گیرد و هستی می‌یابد. حقیر، غنی می‌شود. فقیر جامه پندار می‌پوشد و پندار جامه حیرت. عقل اول حرف می‌زند و ذلیل، عزت می‌یابد. حرکت و پویش وصف ناشدنی که آدمی را به معیاد نگاه می‌کشاند. احسان وجود بهم می‌نشیند تا بنده آبروداری کند. نرفته، انتهایش مشخص است و آن چه نقش می‌یابد، مسیر است که به هر قدمی شکل می‌گیرد. دعوتی برای دیدن، انتظاری برای یافتن و مجالی برای بوییدن. آغازش کجاست؟ همین جاست. همین لحظه. میان زندگی، میان نفس‌ها. از همان لحظه که بذر طلب در دل جوانه می‌گیرد و آدمی را به سوی او می‌کشاند، حج آغاز می‌گردد. دود آتش را می‌بیند و شوق در دلش زبانه می‌کشد.