کولیک یا نفخ دوره نوزادی بسیار شایع بوده وناشی از سردی گوارش نوزاد  می باشد. علائم آن به این شکل است که نوزاد به طور متناوب به خود می پیچد، قرمز می شود و گریه میکند، شکمش متورم و نفاخ میگردد و گاز معده روده زیاد دفع میکند و یا حتی آروغ زیاد می زند، البته اگر نوزاد آروغ بزند یا دفع گاز داشته باشد علائم ناراحتی وی کمتر می شود و یا رفع می گردد و هر چند دقیقه یکبار این علائم شروع میشود و در شب ها شدت بیشتر است. همچنین وقتی نوزاد تازه شیر خورده و سیر است این علائم بیشتر است و درمان بسیار ساده ای دارد و نیاز به داروهای شیمیایی نیست.