برای اصلاح سبک زندگی باید اول صبحانه را اصلاح کنیم:

جایگزین پنیر در صبحانه:

        • ارده و شیره انگور

        • ارده و عسل

        • کره محلی و عسل

        • تخم مرغ نیم برشت