ابزار پژوهش در طب اسلامی طبایع و مزاج ها است.

ابزارفنی وتخصصی برای تشخیص،عبارتند از:
نبض، ادرار و مدفوع

ابزار درمانی در طب اسلامی:
١- داروها

۲- رفتارها