نگه داشتن ادرار موجب بروز
  • کیست
  • سنگ کلیه
  • عفونت معده
  • درد هنگام دفع
  • عفونت مجرای ادراری
  • درد قسمت تحتانی شکم
  • تورم مثانه و خطرسرطان
می شود.