دارچین Cinnamon

پوست درخت  دارچین را کنده و معمولاً پودر می‌کنند و در غذا می ریزند یا به عنوان چای از آن استفاده می‌کنند. دارای طبع گرم وخشک است و بسته به شرایط جسمی فرد، در درمان روماتیسم مفید است.