در کودکان رفلکس معده نیست بلکه شاید سبب آن کوچکی معده باشد که معده جا نداشته و غذا بازمیگردد و این کار طبیعی است.
درمان کوچک بودن معده:
  • آب به
  • آب سیب.
  • سیر (در روایت از سیر بعنوان بزرگ کننده معده یاد شده است).